Allmänna villkor


1. Ingående hyresavtal med StayNordic AB som förmedlare på husvärdens vägnar

1.1. Beställning kan ske skriftligt, via telefon, via email eller via någon av StayNordics återförsäljare samt vår hemsida.

1.2. Hyresavtalet bekräftar att det finns en bokning mellan gäst och husvärd med StayNordic som förmedlare.

1.3. Hyresbevis kan inte överlåtas utan StayNordic och hyresvärdens godkännande.

1.4. Det är endast StayNordics villkor som gäller. Återförsäljare kan inte ingå avtal som avviker från dessa villkor.

1.5. Hyresavtal kan endast ingås av personer över 18 år.

2. Ankomst och avresa

2.1. Ankomst kan tidigast ske kl 16.00 på ankomstdagen.

2.2. Avresa ska ske senast kl 10:00 på avresedagen.

3. Semesterboende och tomt

3.1. Uppställning av husvagn, tält eller liknande får ej ske på det hyrda objektet. 

3.2. Antalet personer får inte överstiga det antal som uppges i beskrivningen av huset.

3.3. Som gäst är du skyldig till att ersätta eventuella skador eller annat som uppstått på huset under din vistelse. 

4. Betalning, avbokning och ombokning

4.1. Bokningen är bindande direkt efter bokningstillfället. Vid bokningstillfället ska 40 % av det totala hyresbeloppet betalas. Senast 42 dagar före ankomst ska det fulla beloppet vara StayNordic tillhanda. Sker bokningen 42 dagar eller närmare till ankomst ska det fulla beloppet genast betalas.

4.2. Vid ombokning kan detta göras till en kostnad av 30% av priset, dock minst SEK 700, av den gamla bokning samt full betalning av den nya bokningen fram till 31 dagar före ankomst. 30 dagar eller närmare ska 100 % erläggas på bägge bokningarna.

4.3. Vid avbokning 43 dagar och längre före ankomst ska 40 % av priset betalas och vid 42 dagar eller närmare ankomst ska 100 % erläggas. StayNordic erbjuder dock avbeställningsskydd från Europeiska vid bokning på vår hemsida: www.staynordic.se. Direktlänk till ERV: https://www.erv.se/agents/3501362/

5. Reklamation och tvistlösning

5.1. Vid tillfälle då hyresgästen inte är nöjd med sitt boende ska StayNordic snarast underrättas. Om hyresgäst avser att kräva ekonomisk kompensation p g a någon brist vid eller kring stugan, ska detta krav skriftligen sändas till StayNordic inom 48 timmar efter det att hyresgästen konstaterat den brist som givit upphov till missnöjet. Sker detta inte inom stipulerad tid, förlorar hyresgästen sin möjlighet till ekonomisk kompensation. StayNordic ska ha skälig tid på sig att lösa problemet.

5.2. Utöver detta avtal är det endast svensk lag som gäller.

5.3. Med domstol avses den tingsrätt närmast där huset ligger.

6. Övrigt

6.1. Ett barn under 4 år kan medtagas utöver det antal personer som står i beskrivningen. 

6.2. Förbrukning av vatten, el, ved eller annat avräknas direkt med hyresvärden eller dennes representant om inget annat meddelas.

6.3. Husvärden har rätt att ta ut en deposition för utlämning av nyckel.

6.4. Gästen vars namn som står på bokningen ska uppvisa giltig ID- handling vid incheckning i huset.

7. Force Majeure

7.1. Om StayNordic och eller husvärden är förhindrad eller väsentligen begränsad i utförandet av sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure och/eller andra extraordinära händelser även om de var förutsebara vid tidpunkten för bokningen, har StayNordic och/eller hyresvärden rätt att häva avtalet utan att varken StayNordic eller husvärden ska ställas ansvariga för att inte ha uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet. StayNordic har rätt att åt husvärdens vägnar eller hyresgästen avbryta avtalet. I händelse av avbrutet avtal får StayNordic åt husvärdens vägnar kräva betalning för att täcka kostnader som StayNordic har haft samt för kostnader kopplat till vistelsens upphörande. Varken StayNordic eller husvärden kan hållas ansvarig för förändrade omständigheter som inte relaterar till semesterbostaden, såsom oljud eller annat från exempelvis byggnadsarbete eller liknande.

8. Datasäkerhet

8.1 I samband med att du skapar en gästprofil, gör en förfrågan eller bokning hanterar StayNordic de uppgifter som du har angett såsom adress, namn, resesällskapets komposition, adress, telefon-nr och e-post, betalningsuppgifter, vistelseperiod, logi. Vi behandlar din information för att utföra bokningen, meddela din status på din bokning och betalning samt tillförseelse av nödvändig information kring din vistelse. Vidare används information om bokning och förfrågningar vid framtagning av analys med syftet att förbättra vår verksamhet. 

När du anmäler dig till StayNordics nyhetsbrev innebär det att du lämnar ditt samtycke och godkänner prenumeration av nyhetsbrev. Nyhetsbrev skickas till din angivna e-mail du har angivit i samband med anmälan av nyhetsbrev och per automatik ingår du i StayNordics dataregister för nyhetsbrev. Via StayNordics nyhetsbrev kommer du kunna ta del av aktuella erbjudanden gällande våra tjänster och produkter. Du kan avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev när som helst genom kontakta oss via mail eller telefon. 

Det är din rättighet att ha åtkomst till dina personuppgifter. Du har tillgång till dina personuppgifter via ditt gästprofil med möjlighet för granskning av dessa. I din profil kan du ändra dina personuppgifter och är skyldig att uppdatera omedelbart dina personuppgifter vid ändring eller inte är korrekta. Du har även möjlighet att kontakta oss på StayNordic via telefon eller e-post. 

I enlighet med dataskyddslagstiftningen inom ESS och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter har du rätt utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, begränsning av behandling, invändning, radering och dataportabilitet genom att skicka din begäran till följande adress: hello@staynordic.se  

Obs! Nödvändig information i en affärsuppgörelse såsom uthyrningsavtal tas ej bort. Du har också rätt att kontakta och framföra klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd till vår behandling av dina personuppgifter samt anser att vi gör det på ett felaktigt vis. För mer information hänvisar vi till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se. 

Vid behov och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och för att följa tillhandahållandet av vår tjänst, kommer vi att kommunicera information om dig till tredje part, såsom offentliga myndigheter, samarbetspartners (bokningsportaler, försäkringsbolag, kreditkortsföretag etc.) och andra instanser och parter där kommunikation är nödvändig för att uppfylla tillhandahållande av nämnda tjänst.

Att inte tillhandahålla uppgifterna till de ovan nämnda instanser och parter innebär att tillhandahållandet av tjänsterna inte kan uppfyllas.

Vi strävar efter att skydda den information du tillhandahåller oss mot förlust och missbruk samt från obehörig avslöjande eller åtkomst. Dessa åtgärder tar hänsyn till känsligheten hos den information vi samlar in, bearbetar och lagrar, likväl den uppdaterade tekniken. Systemet vi använder oss av är säkrad med Secure Socket Layer (SSL) teknologi. 

Med tanke på kommunikationens och informationsteknikens natur kan vi inte garantera att informationen, under dess överföring via Internet eller under lagring på våra system eller på annat sätt på vår bekostnad, är helt säker från intrång av andra.

Om du är orolig för att någon av dina data har äventyrats på något vis, vänligen kontakta vår kundsupportsavdelning omedelbart och berätta varför du tror att dina uppgifter har äventyrats. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det anses nödvändigt och i enlighet med rådande lagstiftning. Efter lagringsperiodens löptid raderas dina personuppgifter. I enlighet med nuvarande lagstiftning har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Skicka din begäran till följande e-postadress: hello@staynordic.se